Przeglądy instalacji gazowej

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie zaprasza Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe prowadzące działalność w dzielnicy Ursus i Włochy m.st. Warszawy do nawiązania współpracy w zakresie wykonania kompleksowego przeprowadzenia corocznego przeglądu instalacji gazowej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane, z późn. zmianami.

Zakres przeglądu obejmowałby wszystkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.:

- przegląd dostępu do zaworów i kurków, w tym do kurka głównego,

- przegląd pomieszczenia na kurki główne,

- sprawdzenie kurków głównych w zakresie ich sprawności, szczelności,

- przegląd instalacji w piwnicach (szczelności połączeń, stanu technicznego rurociągów itp.),

- sprawdzenie stanu pionów gazowych (szczelności, stanu technicznego i zabezpieczenia antykorozyjnego)

- sprawdzenie stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza

- sprawdzenie szczelności instalacji w lokalach

- sprawdzenie sposobu prowadzenia przewodów (zgodność z przepisami)

- sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzeń gazowych do przewodów gazowych (lokalizacja kurków odcinających dopływ gazu do urządzenia, ewentualnych elastycznych połączeń pod kątem godności wymaganymi atestami itp. )

- sprawdzenie, poprzez oględziny, prawidłowość funkcjonowania urządzeń gazowych (kuchenek, piecyków itp.),

- sprawdzenie, poprzez oględziny, czy pomieszczenia wyposażone są w przewody wentylacyjne i spalinowe (zgodność z obowiązującymi przepisami).

- wykonanie drobnych napraw, bez napraw urządzeń odbiorowych w lokalach.


Przeglądy  przeprowadzone są przez pracowników RSM "Ursus" posiadających odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Nadzory sprawowane są przez pracownika posiadającego uprawnienia w zakresie nadzoru.

Z powyższych czynności zostałyby sporządzone protokóły, przekazywane zleceniodawcy po zakończeniu prac.

Każdego roku dokonujemy przeglądu instalacji gazowej w około 9 tys. lokali.


Zainteresowanych prosimy o kontakt:

ul. Sosnkowskiego 11, 02-495 Warszawa pok. Nr 19,

nr. tel. 22 572 28 40 (p. Anna Omilianowicz).

inst gaz