Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem samorządowym Spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z działalnością Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie pełni funkcje uchwałodawczą i kontrolną, uchwalając m.in. akty prawa wewnątrzspółdzielczego- statut i regulaminy. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

Walne Zgromadzenie w RSM „Ursus” dzieli się na trzy części, obejmujące terytorialnie obszar poszczególnych osiedli, tj osiedle „Kolorowa” i osiedla „Niedźwiadek w Warszawie i osiedle „Sobieskiego w Piastowie.

O czasie, miejscu i porządku obrad wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadamia wszystkich członków na piśmie poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, w lokalach użytkowych, w siedzibie Spółdzielni i w siedzibach administracji poszczególnych osiedli oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części.