USTAWY

USTAWY pobierz

Ustawa – Prawo Spółdzielcze

reader icon special
Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych reader icon special

STATUT

STATUT pobierz

Obowiązujący STATUT wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie RSM „URSUS” w dniach 30,31.01.2018r. i 01.02.2018r. zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

reader icon special

REGULAMINY

REGULAMINY pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia R.S.M. "URSUS", obradującego w podziale na części
reader icon special
Regulamin Rady Nadzorczej R.S.M. "URSUS" w Warszawie
reader icon special
Regulamin organizacyjny Zarządu R.S.M. "URSUS" w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 82/2010) reader icon special
Regulamin RADY OSIEDLA R.S.M. "URSUS" w Warszawie (Załącznik do uchwały 28/2016) reader icon special
Regulamin Porządku domowego i użytkowania lokali w zasobach R.S.M. "URSUS" w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 92/2011)
reader icon special
Regulamin kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej  (Załącznik do uchwały nr 80/2007) reader icon special
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła w lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Wojciechowskiego 39 w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 89/2011)
reader icon special
Regulamin korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym w budynku przy ul. Wojciechowskiego 39 w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 90/2011)
reader icon special
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych oraz funduszu konserwacji i napraw bieżących w R.S.M. "URSUS" w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 48/2012) reader icon special
Regulamin rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowytmi i ustalania opłat za używanie lokali w R.S.M. "URSUS" w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 01/2014) reader icon special
Regulamin postępowania w sprawach kwalifikacji i adaptacji pomieszczeń ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub użytkowe (we własnym zakresie i na własny koszt przyszłego użytkownika) w R.S.M. "URSUS" w Warszawie   (Załącznik do uchwały nr 43/2014) reader icon special
Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych, użytkowych w tym garażach w R.S.M. "URSUS" w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 93/2014) reader icon special
Regulamin zindywidualizowanego systemu rozliczeń kosztów dostawy ciepła z użytkownikami lokali opomiarowanymi ze centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w R.S.M. "URSUS" w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 94/2014) reader icon special
Uchwała nr 78/2015 w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła z użytkownikami lokali opomiarowanych za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody w R.S.M. URSUS reader icon special
Uchwała nr 77/2015 w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła w lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne w budynku przy ul. Wojciechowskiego 39 w Warszawie  reader icon special 
Uchwała nr 76/2015 w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej w R.S.M. URSUS reader icon special
Uchwała nr 49/2014 w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości i ustalania opłat za użytkowanie lokali w R.S.M. "URSUS" w Warszawie reader icon special
Uchwała nr 1/2014 w sprawie regulaminu rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowytmi i ustalania opłat za używanie lokali w R.S.M. "URSUS" w Warszawie reader icon special
Uchwała nr 29/2012 w sprawie zmiany regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych oraz funduszu konserwacji i napraw bieżących w R.S.M. "URSUS" w Warszawie reader icon special
Regulamin rozliczeń kosztów dostawy ciepłą do budynków i rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w R.S.M. "URSUS" w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 76/2016) reader icon special

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na roboty inwestycyjne i remontowo-modernizacyjne oraz świadczenia usług na  rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus" w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 1/2017)

 reader icon special 
Regulamin korzystania z miejsc postojowych na parkingu niestrzeżonym na terenie nieruchomości wielobudynkowej przy ul. Warszawskiej 27,29,31,33 w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 3/2018) reader icon special
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego nieruchomości wraz z otoczeniem w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "URSUS" w Warszawie  (Załącznik do uchwały nr 3/2018) reader icon special

UCHWAŁY

UCHWAŁY pobierz
Uchwała nr 39/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawki na pokrycie kosztów eksploatacji dźwigów osobowych w zasobach R.S.M. "URSUS" w Warszawie wraz z załącznikami reader icon special
Uchwała nr 40/2012 w sprawie ustalenia stawki na pokrycie kosztów remontów dźwigów osobowych w zasobach R.S.M. "URSUS"  w Warszawie wraz z załącznikami
reader icon special
Uchwała nr 43/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek funduszu remontowego lokali mieszkalnych obowiązujące w R.S.M. "URSUS"> w Warszawie wraz z załącznikami
reader icon special
Uchwała nr 86/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek na pokrycie kosztów konserwacji dla lokali mieszkalnych w R.S.M. "URSUS" wraz z załącznikami
reader icon special
Uchwała nr 89/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawki na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, która obowiązuje osoby nie będące członkami R.S.M. "URSUS"
reader icon special
Uchwała nr 17/2014 w sprawie zmiany wysokości zaliczek opłat stałych oraz zmiennych na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, w budynkach mieszkalnych przy ul. Bohaterów Warszawy 6, Drzymały16, Kolorowa 2, 8, 9, 11 w Warszawie wraz załącznikiem
reader icon special
Uchwała nr 95/2014 w sprawie ustalenia wysokości zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, oraz kosztu podgrzania 1m3 wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlach "Niedzwiadek" oraz "Sobieskiego". reader icon special
Uchwała nr 108/2014 w sprawie ustalania wysokości miesięcznych stawek funduszu remontowego lokali mieszkalnych reader icon special
Uchwała nr 68/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych - osiedle "Kolorowa". reader icon special
Uchwała nr 69/2015 w  sprawie ustalenia wysokości stawki na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych - osiedle "Niedźwiadek". reader icon special
Uchwała nr 75/2015 w  sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek na fundusz remontowy w R.S.M. "URSUS" reader icon special
Uchwała nr 44/2016 Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wysokości stawki na pokrycie kosztów konserwacji w lokalach mieszkalnych oa osiedlu "Sobieskiego" w Piastowie reader icon special
Uchwała nr 50/2016 Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wysokości zaliczek na poktycie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach w których lokale nei są wyposażone w podzielniki kosztów ciepła, ciepłomierzy, oraz zaliczek na koszty podgrzania wody w lokalach mieszkalnych, użytkowych os. "Niedźwiadek" reader icon special
Uchwała nr 53/2016 Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek funduszu remontowego lokali mieszkalnych obowiązujących w R.S.M. "URSUS" reader icon special
Uchwała nr 77/2016 Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków R.S.M. "URSUS" reader icon special
Uchwała nr 78/2016 Rady Nadzorczej w sprawie wysokości zaliczek opłat stałych R.S.M. "URSUS" reader icon special

Uchwała nr 131/2017 Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznych stawek funduszu remontowego lokali mieszkalnych obowiązujące w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie

reader icon special

Uchwała nr 132/2017 Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznych stawek zaliczki na pokrycie kosztów remontu garaży obowiązujące w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” w Warszawie 

reader icon special

Uchwała nr 133/2017 Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia wysokości stawki na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, użytkowych (własność i własnościowe prawo) i garaży obowiązującej osoby zamieszkujące na osiedlach „Niedźwiadek”, „Kolorowa” i „Sobieskiego będące i nie będące członkami RSM „Ursus” w Warszawie

reader icon special

Uchwała nr 42/2018 Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - dla nieruchomości położonych na działkach ewidencyjnych w obrębach wymienionych w załącznikach nr 1 (poz. 1-25) i nr 2 (poz. 1-9) do niniejszej uchwały - w zasobach RSM „Ursus” w Warszawie 

reader icon special

Uchwała nr 43/2018 Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - dla nieruchomości położonych na działkace ewidencyjnej nr. 99 z obrębu 2-09-06 - w zasobach RSM „Ursus” w Warszawie   reader icon special
Uchwała nr 133/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za prawo użytkowania wieczystego gruntu - działek ewidencyjnych nr:  99, 100/15, 104/2 z obrębu 2-09-06, 186/1 z obrębu 2-09-07 - położonych w osiedlu „Niedźwiadek” w RSM „Ursus” w Warszawie
reader icon special
Uchwała nr 134/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat podatku od nieruchomości w zasobach RSM „Ursus” w Warszawie (Osiedle „Kolorowa”, „Niedźwiadek” i „Sobieskiego”)
reader icon special
Uchwała nr 135/2018 w sprawie ustalenia wysokość stawki opłaty podatku od nieruchomości dla miejsc postojowych pod budynkiem przy ul. Wojciechowskiego 39 w Warszawie
reader icon special
Uchwała nr 136/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za prawo użytkowania wieczystego gruntu dla nieruchomości na działce ewidencyjnej nr 98 z obrębu 2-09-06, położonej w osiedlu „Niedźwiadek” w RSM „Ursus” w Warszawie
reader icon special