RODO


INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „URSUS”, ul. Sosnkowskiego 11, 02-495 Warszawa;

2) w Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@rsmursus.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni wskazany w pkt. 1;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na Spółdzielni obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210  ze zm.), Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 ze zm.) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 ze zm.);

4) dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173);

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt. 5;

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym i wynika  z przepisów wskazanych w pkt. 3;

9) decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.

rodo